Bygga balkong bostadsrätt

Anlita oss för att bygga balkong till bostadsrätt. Vi har hjälpt många BRF:er och kan även ge råd under förprocessen. Kontakta oss idag!


Ett projekt för hela bostadsrättsföreningen

Självklart är beslutet om en ny balkong ett individuellt beslut som varje enskild bostadsägare ska ta ställning till, men det är även väldigt mycket en fråga för BRF:en att driva och få genom om intresse skulle föreligga.

Vi har goda erfarenheter av att arbeta med bostadsrättsföreningar och kan även hjälpa till med rådgivning under förprocessen.

För att en bostadsrättsförening ska kunna besluta om att bygga nya balkonger krävs det att förslaget initialt stöds av två tredjedelar av föreningen. Utöver detta krävs det att man kommer överens om finansieringen av balkongerna samt att man ser till att det finns bygglov.

Vi bistår er med hjälp under hela processen från idé till färdig balkong! Tillsammans tar vi fram en lösning som passar perfekt till såväl byggnadens utformning som till föreningens egna önskemål!

bygga balkong bostadsrättsförening

Bygga balkong bostadsrätt - strikt reglerat

När det kommer till att bygga balkonger finns det många regler man måste anpassa sig efter som byggföretag. Vi har goda kunskaper om allt som gäller balkongbygge och ser till att du och din förening får bästa möjliga balkong som håller sig till branschens och stadsbyggnadskontorets riktlinjer.

Generellt gäller att balkonger ska byggas mot innergården med ytterst få undantag, inga balkonger byggs på första våningen, balkongerna ska placeras i enlighet med husets ursprungliga arkitektur och har som grund en standardbredd på 3 meter och ett standarddjup på 1,5 meter. Reglerna kan dock variera beroende på stad men ger ett bra exempel på hur det kan se ut.

Byggprocessen för en BRF

För att organisera och planera ett balkongbygge för en större bostadsrättsförening krävs det ett ordentligt förarbete. Målet är att själva byggprocessen ska inverka så lite som möjligt på de boendes vardag och detta är någonting som kräver en öppen kommunikation, tydliga tidsplaner samt en byggfirma som vet vad den gör.

Vi har arbetat med detta i många år och har god vana av att lägga upp arbetet så att det löper smidigt under hela processen. När ni tar kontakt med oss sätter vi oss ner initialt och tar fram ett preliminärt schema som passar in med föreningens och våra övriga åtaganden.

bygga balkong bostadsrättsförening

Viktigt att undersöka förutsättningarna

Innan man sätter igång med hela arbetet med att planera och förebereda för ett balkongbygge är det viktigt att man kontrollerar att det finns förutsättningar för att överhuvudtaget bygga en balkong på huset man bor i.

Det krävs bygglov för ett balkongbygge och vissa hus är konstruerade på ett sådant sätt att en balkong helt enkelt inte är förenlig med byggnadens övriga arkitektur. Mer information om detta går att få hos Stadsbyggnadskontoret.

Utöver de fysiska förutsättningarna krävs det även att man inom en bostadsförening har en tydlig majoritet som vill eller är intresserade av att bygga balkonger. Ett enkelt sätt att ta reda på om det är värt att gå vidare i frågan är att kalla till föreningsmöte och göra en enkel omröstning. Där får man snabbt svar på om det finns förutsättningar att arbeta vidare mot nya balkonger på bostaden.

Resultatet ska besiktigas innan det godkänns

När vi är färdiga med ett balkongbygge och nöjda med resultatet är det bra om balkongerna besiktigas av en av föreningen utsedd besiktningsman. Han eller hon går sedan genom balkongbygget och ser till att det är utfört på ett tillfredsställande sätt samt är säker och fackmannamässigt.

Detta är till för att du som kund ska kunna känna dig hundraprocentigt trygg med att låta ett byggföretag göra ett såpass stort ingrepp på fastigheten som ett balkongbygge ändå är. Trygga kunder är nöjda kunder och detta gör att vi som byggföretag också kan känna oss trygga med att vårt arbete bedöms på ett rättvist och giltigt sätt.

Att komma överens om finansieringen

När en bostadsrättsförening anlitar en byggentreprenör för att bygga balkonger åt dem är det i slutändan BRF:en som står som byggherre och både ekonomiskt och juridiskt ansvarig för bygget. Hur föreningen väljer att finansiera bygget kan ske på olika sätt men allra vanligast är att var och en i föreningen betalar för sin balkong.

Detta gör att de som inte vill ha en balkong, eller som har en lägenhet där en balkong inte är möjlig att bygga, inte behöver belastas ekonomiskt för bygget. Andra alternativ kan vara att föreningen står för hela kostnaden (om ekonomin tillåter) eller att kostnaden fördelas på boyta. Viktigt är dock att föreningen kommer överens om finansieringen innan man går vidare med processen.

Ansvar för underhåll av den färdiga balkongen

När en balkong står färdigställd finns det olika vägar man kan gå när det gäller det övergripande ansvaret för underhåll och skötsel. Med detta menas exempelvis målning, lagning av eventuella skador och ett trygghetsarbete.

Antingen kan man som förening skriva in i stadgarna hur balkongen ska skötas. Då är det viktigt att man är tydlig och skriver en klar redogörelse för att undvika eventuella framtida missförstånd. Finns det inget skrivet i stadgarna är det generellt så att en balkong ses som en del av fasaden och ska därmed underhållas av föreningen på samma sätt som fasad eller trapphus.

Är du och din förening intresserade av att få hjälp med underhåll eller renovering av äldre och slitna balkonger är det bara att ta kontakt med oss. Vi har utfört en rad större renoveringsarbeten av balkonger och kan ta oss an allt från mindre lagningsuppdrag till mer heltäckande renoveringar. Kontakta oss redan idag så kan vi diskutera hur vi bör gå vidare med dina balkonger.

Vi har hjälpt BRF:er i hela landet med balkongbyggen