Hur går en omröstning gällande nya balkonger till i en BRF?

Många med lägenhet drömmer om en balkong. Den yta som balkongen kommer med ger många möjligheter till ökad boendekvalitet och höjer dessutom bostadsvärdet. Att bygga balkong är dock inget som en bostadsrättsinnehavare kan göra på eget bevåg utan det är en process som måste gå igenom bostadsrättsföreningen. Här nedan följer en guide i hur man kan gå tillväga om man bor i en bostadsrätt och vill bygga en balkong.

Utred förutsättningar och intresse för balkonger

Det första steget är att utreda om det finns något större intresse bland medlemmarna för att bygga balkonger. De BRF medlemmar som är intresserade och engagerade i frågan kan med fördel bilda en egen balkonggrupp. Om det visar sig att finns ett brett intresse bland bostadsrättsföreningens medlemmar kan styrelsen utreda de praktiska förutsättningarna för att bygga balkonger. Styrelse kan också bolla tillbaka de praktiska frågorna till balkonggruppen innan beslut tas.

För att bygga balkonger krävs det att det finns rent tekniska förutsättningar. Huset måste hålla för de nya balkongerna. Om det går att bygga balkonger kan en teknisk expert hjälpa styrelse få reda på. Steg två är att ansöka om bygglov. Balkonger förändrar utseendet på ett hus relativt drastiskt. Kontakta er kommun för att få reda på hur ni skall gå tillväga för att få bygglov

Det är bra att tidigt reda ut vem som står för vilka kostnader. Vanligast är att de medlemmar som vill bygga balkong delar på kostnaderna som blir.

Slutgiltigt beslut om balkongbygge

Enligt 9:onde kapitlet, paragraf 15 så skall “Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.”

Beslutet om godkännande måste röstas igenom med två tredjedels majoritet. Det betyder att även om några enstaka berörda medlemmar motsätter sig förslaget så kan det gå igenom ändå. De medlemmar som inte kan närvara vid stämman måste skriftligen svara ja eller nej. Det är styrelsen uppgift att se till att alla medlemmar tar ställning i den här typen av frågor.

Till berörd medlem räknas de som till exempel får minskat ljusinsläpp eller ökad insyn. Om en berörd medlem röstat nej och beslutet ändå går igenom så kan medlemmen ha rätt till kompensation då en eventuell försämring minskar bostadens marknadsvärde.

Anlita entreprenör, kontrollansvarig och besiktningsföretag

När bostadsföreningen har ett godkänt bygglov och ett giltigt stämmobeslut är det dags att anlita en byggentreprenör som kan göra själva jobbet. Det kan vara så att ni redan gjort det. Vissa företag erbjuder en allt-i-ett lösning med teknisk undersökning av huset, hjälp med bygglovsansökan och slutgiltigen själva balkongentrepenaden.

Såklart är det viktigt att ta in offerter på flera företag och jämföra referenser och arbeten. Att montera är ett stort jobb och det är viktigt att det blir rätt.

Ni i föreningen beställer arbetet och tecknar ett entrepenadkontrakt. Ni kommer även behöva anlita ett besiktningsföretag och en kontrollansvarig för att se så allt går rätt till.

Vem tar ansvar vid en BRFs balkongbygge?

Den som är rättsligt ansvarig är fastighetsägaren, det vill säga själva bostadsrättsföreningen. Därför är det också bästa om föreningen står som byggherre och beställare. Föreningen, i egenskap av fastighetsägare, upplåter de gemensamma fasaderna för montering av balkonger.

Det är viktigt att skriva avtal innan ni sätter igång kring kostnaderna och andra rättsliga frågor som kommer bli i och med ballkongbyggandet.

När balkongerna är klara måste de även underhållas regelbundet. Eftersom balkonger räknas till yttre underhåll kan man inte lägga den kostnaden direkt på bostadsrättsinnehavaren. Däremot kan man ändra stadgarna och skriva in att de med balkong får betala en förhöjd årsavgift.

Ett byggföretag att lita på – vi kan balkonger
11 Feb 2022