Rekommenderade minsta mått för balkonger

Vi får ofta frågan om hur stor en balkong bör vara. Handlar det om en balkong som ska byggas i ett tätbefolkat område så finns det en hel del begränsningar, men det finns undantag där man kan bygga rejäla balkonger. Några rekommenderade minsta mått är svåra att prata om, men den vanligaste storleken på en balkong är 1,4 meter på djupet och 2,4 meter på bredden.

Här berättar vi mer om vad som gäller när man ska bygga en balkong.

Bygglov för balkonger

Rent generellt behövs bygglov för att man ska bygga balkong på en befintlig byggnad. Det finns dock vissa undantag från lovplikten, och då handlar det i första hand om en- och tvåbostadshus.

En balkong är en viktig del av det yttre på en byggnad och blir dessutom ofta också en betydande del av det offentliga rummets utformning.

Många olika intressen vägs in

När man ska bygga en balkong på ett befintligt hus eller göra en inglasning så beaktas flera saker när man ska få bygglov. Hur balkongen påverkar byggnadens karaktär och stadsbilden bland annat. Dessutom är det viktigt hur enskilda och allmänna intressen ska vägas in.

Tänk på att en ny balkong kan ge ökad insyn som kan vara besvärlig för grannarna. Därför är det viktigt att informera de närmaste grannarna om planerna innan du inleder projektet.

Viktigt att inte skugga solen för mycket

En annan viktig aspekt är skuggan. För att inte bottenplan och nedre våningar ska skuggas så bör inte en balkong vara alltför stor. Därför är ett rekommenderat mått på en balkong i ett tättbebyggt område 1,4 meters djup och 2,4 meters bredd.

Här är några krav som måste uppfyllas för att du ska få bygglov för en balkong:

  • Den ska vara väl utformad.

  • Den ska vara anpassad till byggnadens övriga karaktärsdrag.

  • Den ska uppfylla de tekniska krav som ställs enligt byggstandard.

  • Räcket ska vara minst 1,1 meter högt så att små barn inte ska kunna klättra upp på det. 

Balkongens höjd över marken och dess djup är det som mest påverkar om den ska bedömas som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad eller som en yttre ändring som du behöver söka bygglov för. Om en balkong inte uppfyller kriterierna för lovbefrielserna måste man söka bygglov.

Ett byggföretag att lita på – vi kan balkonger
2 Oct 2021